שבת, 20 לאוגוסט 2022
שלום אורח  
 

הקדמה

 

תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים המשפטיים בין חברת פרוגנוזה בע"מ (להלן: "החברה") מפעילת האתר "www.prognosa.co.il" (להלן: "האתר" )לבין משתמש באתר ו/או רוכש המוצרים/השירותים בהתאם להוראות תקנון זה. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי התקנון המפורטים להלן.אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות רכישת שירותים/מוצרים מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלו ויהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות שבין הצדדים. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולתאגיד בצורה שווה.תנאי מקדמי לרכישת שירותים/מוצרים הנו כי הרוכש הנו אדם מעל גיל 18 וכי אין כל מניעה עפ"י דין לשימושו באתר לרבות עשיית שימוש באחד מאמצעי התשלום המופיעים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש ו/או רכישה באתר ע"י מאן דהו מקום שיתברר לה כי נעשה או קיימת כוונה לעשות שימוש באתר בניגוד לתקנון ו/או כל דין ו/או ישנו ניסיון לחבל בניהולו ו/או בשימושו התקין של האתר.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא תחולה רטרואקטיבית. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי תקנון זה.
אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את מבנה האתר, מראהו, את השירותים/מוצרים באתר , היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, מבלי שתחויב להודיע על כך מראש למשתמש. שינויים כאמור יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים כאמור עלולים להיות מלווים בתקלות וכיו"ב ועל כן המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכות האתר. מודגש בזאת, כי החברה אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צד שלישי.התנהגות המשתמשים באתר

אין להציג באתר תכנים בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות האתר. בנוסף אין לעשות כל שימוש באתר שמטרתו בלתי חוקית.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להציג באתר תכנים כדלקמן: א. כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב,משמיץ, טורדני, עוין או פוגע או 
עלול לפגוע באמונות הציבור- הן לגבי היחיד והן לגבי הרבים ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור. ב.כל תוכן המהווה הוצאת לשון הרע על אדם ו/או תאגיד או הפוגע בפרטיותם.
ג.כל תוכן העלול לשמש בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה אחרת של הדין הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית לפי דיני מדינת ישראל.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית:א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכיה.

  ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש בניגוד לסעיף "התנהגות המשתמשים באתר " או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל בניגוד לתקנון תהיה החברה רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את השירותים למשתמש.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי התקנון.

קניין רוחני

מובהר בזאת כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים/מוצרים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו )להלן - "המידע") הינם של החברה ו/או של ספקים של האתר בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה. 

מוצרים ושירותים באתרהשירותים המוצעים למכירה באתר הינם-הרשמה לקורסי פרוגנוזה השונים  קוד אישי לשימוש בפרום המקצועי המנוהל ע"י מרצי פרוגנוזה.קוד אישי לכניסה  למחולל השאלותהטובין המוצעים למכירה באתר-ספרי הלימוד  של פרוגנוזה לקורסים השונים, כגון קורס הכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד, קורס הכנה לבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמכ/ת, קורס הכנה לבחינה הממיינת ואחרים


ביטול ושינוי פרטי רכישהלביטול הזמנה לאחר שבוצעה או לשינוי פרטי הרכישה,ניתן לפנות טלפונית לשירות הלקוחות של פרוגנוזה בטלפון 052-3800787 (שעות פעילות בימים א' עד ה' 1000 עד 1800).במקרה של ביטול הזמנה של טובין שנשלחו אל הלקוח,יזוכה הלקוח בסכום ההזמנה,בניכוי 40 ₪ דמי טיפול ומשלוח. הזיכוי יבוצע לאחר שהטובין ישלחו ע"י הלקוח ועל חשבונו,ויגיעו במצב תקין אל משרדי פרוגנוזה, מבלי שנעשה בהם שימוש, ותוך לא יותר מ-14 ימי עסקים מיום רכישתם.כתובתנו למשלוח טובין להחזרה- פרוגנוזה,ת.ד 808 באר שבע 84107.במקרה של ביטול רכישה של אחד משירותי/קורסי פרוגנוזה, יש לפנות אל מח' שירות לקוחות כפי שפורט מעלה.     הגבלת אחריותמובהר בזה, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או בחברה ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו כי שירות מחולל השאלות הינו חדש וכי במהלך ששת החודשים הראשונים ממועד השקתו תיתכנה תקלות טכניות והנו מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. החברה תעשה כל שביכולתה בכדי לתקן תקלות אלו במהירות האפשרית על מנת להבטיח תקינות האתר. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י האתר  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים, לרבות ע"י צדדים שלישיים.  מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (למעט הפרטים המוזנים בטופס הרכישה שהינו מאובטח בטכנולוגיית (SSL והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.  הצגת הפרטים מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. אין באפשרותה של החברה לשלוטו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי גורמים אחרים ו/אובאמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.  מובהר ומוסכם בזה, כי הצגת קישוריות באתר על ידי החברה לא יתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי גורמים אחרים. למניעת ספק, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של גורמים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של גורמים האחרים מפנים אליהם בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים ישירים ועקיפים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו. מלוא האחריות על שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בקישוריות מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדם, אם תוגש, בקשר עם תכנים אלו.כל פעולה שתתבצע באתרים אחרים שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.על אף האמור לעיל, היה ובית משפט יקבע כי חלה על החברה אחריות כלשהי לרוכש ו/או משתמש באתר מוסכם בזאת כי סכום הפיצוי המוסכם לאחר הערכה ושקילה של הנזקים הצפויים מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה לא יעלה על הסכום ששולם בפועל לחברה ע"י הרוכש /או המשתמש, וזאת בכפוף לכך כי הרוכש ו/או המשתמש עמד בכל התחייבויותיו עפ"י תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי  החברה כדלקמן: א. אין מניעה מבחינתו עפ"י דין לרכוש מוצרים ושירותים מהאתר עפ"י תנאי תקנון זה.ב. הנו רשאי לשלם בעד מוצרים והשירותים באמצעות אמצעי התשלום המופיעים באתר.ג. כי ישתמש בשירותים/מוצרים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י החברה ו/או ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה החברה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:1. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 ו/או כל דין אחר. 2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכיוצ"ב, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד להתנהגות המקובלת ברשת האינטרנט.ד. כי ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בסמוך לאחר קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותי האתר בניגוד לכל דין ו/או תקנון זה.ה. כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור. ו. כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירותי אתר "אות בתורה" גם תחת שם משתמש אחר.

המחאת זכויות וחובות על ידי "צוות האתר"

מוסכם בזה, כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לצד ג' כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).

סמכות שיפוט והדין החל

לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בקשר לכל סכסוך שיתגלע בין החברה לבין רוכש ו/או משתמש באתר ו/או צד ג' כלשהו וכן בקשר עם האמור בתקנון זה. על תנאי התקנון יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

הצהרה

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון האמור בתקנון זה ,הבנתי את תוכנו, ומסכים לקבל את תנאיו ללא סייג.